X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 5 آبان‌ماه سال 1388 @ 05:00 ب.ظ

شعر مکران(بلوچی)

وشین وطن می مکران

تو دائم بباتی کامران

آباد سبزین میزران

هروقت که تَی ناما گران

تَی بو چو مسکا بیت زران تَی دلـجمین گت و گران

سیه بند و برزین تیهران گپ جننت گون جـمبران

تَی سرشم و درنگ و دران دِرّ و سیادی سنگران

تَی کلگ و تَی آپسران سبزین گونک گون زامران

کولگ گون شیرکـمبین تران خوشبوتر انت از زعفران

کوردپ گون داز و کیلران تَی کوچگ و تَی کهچران

دانیچک شـمش و کلپران آشکان مشیر و پمپران

گرنچن پچ اِنت چو تپران دولک گون زحم و اسپران

سولین کهیر گون شنگران جگر و کلیر و کونران

جگر و کلیر و کونران شیرنتر انت از شکران

کیلگ چو نیلین خیبران گواش و گیابین کورسران

ولّ گون شکر تامین بران پرماش و ماش گون باران

چیتنت و ساتنت لاگران گورُم گون بَگّ و باهران

جوهان گون وند و بوهران مرّان ستنت بیکران

داد و سخاوت گستران لهر بکش و حاتـم دروران

بهر کننت گواپ و گوران عید انت په برهک و بیدران

جوپاگ پُلی بی بندران برنج رون مرادی شام گران

نشتگ دنی چو گونران دستور دنت په چاکران

کشّنت په سر بار گران گرامانی چیرا تتران گرامانی چیرا تتران پندوک مه گواپان پشکران

هوش چننت کرّ و گوران کت کننت چو تاجران

کندنت گون زالان اندران مچ گون گرکّ و کوکران

گرگونگ گون گرانین سربران دریپانچ و نرمین سیمران

روکین گِزاگ چو هنگران هامین گون پلین پتران

بانـجیگـی بهر انت بزگران انسان و مُرگ و رستران

کاینت و نندنت شهرگوران گنجی په وار و لنگران

بندنت برنک و کاپران لنجین شگز گون دنگران

سند گواپ گون جاک و جلّران رمب و اواچک و الگران

گپ و گهین خوش محضران تَی سوهوین صنعت گران

سینی شلیت گون سانسران

کپّو گون گردین چپّران

دهکان گون تورا شیک وران

برزین گدیلانی سران

گورشان چو شینکی تکران

ایوند چو مارا شیپ گران

دیوان کتگ آزاوران

پون چن چو مورا سُرسُران

گون پات و کپات و کمبران

لوری گون تیه و تمبران

مولد گون نازینک و سران

تیمبک گون دهل و دکّران

ناچی گون صوت و زیمران

شاده کتگ روشاوران روشاور= ذلیل و رسوا

تَی لنجین تیاب و بندران

بوجی گون لوهین ننگران

نول کننت پاسینجران

مچّو گون آ ماهیگران

کاینت چه نیلگونین زران

گون سارم و تگلم و لوجران

کاشک گون وشین کولگران

گور گون مزن کالکین کران

دلسوک بنت خرما خوران

تَی زید و چراگین سولدران

بگّ گون نَلدّین هُشتران

برّی قلم گوشین حران

اسپ و هزاری گرُهبران

بُزگل گون میش و میهران

مَهری گون پُل و پاکران

لیرو گون پیلّی باهران

داچی گون بی گومسین جران

کاینت چه جیدا زنزران

پُراپ گون تاب و تاهران

گامیش گون دیهی ددران

ساند چو هما جاناوران

ناهنجمین کاریگران

گون انت شریک و نوکران

جاک انت مدام تَی جُمبران

تَی سربلندین مهتران

راجَی کماشین سروران

گردنکشین ناماوران

صاحبدلین دین پروران

شیرهمتین سلطان پران

تَی مان میاتکین کُنگران

جنگول و سرکُمسین نران

نوجوان گون شیری تیتران

برانز گرنت چو اشکران

پُشتا نکنزنت تکران

تَی مهربانین مادران

شیر دینت شیر گلران

بلکین کپنت روچی گران

بکشنت سرا په برادران

تَی مه لقایین دحتران

آهو رواجین درمگوران

پاک انت چو آپی گوهران

چیر انت ز چشم اختران

تَی گلکندگین مه پیکران

لجّانی نازین کوتران

وش چاملین منجو سران

گون پشک و سریگ و چادران

سنگو گون زرین زیوران

بیکان درنزنت عنطران

مسک و زباد و عنبران

عهد اِش کتگ گون شوهران

مور اِش ندُکیت ماپران

اَی مکران اَی مکران

دائم په تَی عهدان زران

تَی مت نه انت مازندران

تَی وصفا کنان تا دمبران

هجبر مباتَی لیمران

دنیایَی قهرین صرصران

گردونَی‌ گشت و چکران

مهتاج مباتَی هجبران

چمدار په دست دیگران

سوچ بهتبارین منکران

غدار و شومین ناشران

هـمراه مبَی نادلسران

دُزّ و اروج و لندران

شیطانَی بیل و یاوران

بی مادر و بی خواهران

لُچ و لونگ و لـوپران

بی زانگیـن ناباوران

شیپنت تَی ناما مه پُران

تَی صاحبـی گپ و تران

نقش انت مه کوهنین دپتران

گون انت گوشوکین شاعران

شنگ انت مه کند و کشوران

جی مَی وتی ملک کهن

میـرین بلوچانی وطن

رشکِ یـمن داغِ ختـن

دوستَی بسی نزّیکِ من

هنچو که سا اندر بدن

پر مَی دلا مثل چمن

تَی دوک و دل دُرّ عدن

گزّ و کُنر، سرو و سمن

زیرُک چو شاخ نسترن

بیا تو بکن گو ما سخن

آ گوستگین گپان بجن

دل چو زرا شد موج زن

تَی پاریگین ورنا کج انت

دریا دل و لشکر شکن

کوهی پلنگ و کرگدن

شاهین و تاجدارین هدن

از گردش دهر دو رنگ

شت از جهانا نام و ننگ

دنیا مُج و تاریک و تنگ

زرتگ بدان رسم فرنگ

سر برهنگا ترّنت ملنگ

بی ریش و سر تاپین لونگ

پروشتگ بدان شیرانی ننگ

کپتنت چه شاگان نرپلنگ

دمال کنت روباه لنگ

مرتنت مه دریایا نهنگ

کراکیت پگل بر قصد جنگ

رتکنت چه بانزا بال و چنگ

جوش جننت کانگشک و کنگ

دنیا فریبا پوشتگ

مهر و وفا مردان شتگ

لـجّ و حیایا بال کتگ

وت سیادیَی قرنا جتگ

رشتگ چه برزا چتتگ

دنیایَی نوبت کتتگ

بارین بلوچ چو پتتگ

حیران و هشک انت گتتگ

پشت کنزکایی هتتگ

پتکینکِ قومی چتتگ

حیف انت که شت نام نکو

ننگ و مرا و آبرو

نازین گلانی رنگ و بو

تنک انت په دورا لـجَّی جو

جتک جننت شومین کسو

چشم وفا از وی مجو

دنیا شتگ بود و رجا

گپتگ جهان دنز و مُجا

میرین بلوچ بیتنت کجا

باهوتَی سر بیتگ په جاه

گواه انت اگت باگاری جاه

مرتگ بلوچ ننگ و لـجا

سنگین دلا ماری دجا

نالایقین گردن کجا

نیستی دلا خوف و رجا

مالی زبان انت گج گجا

ریش انت چو لاگا سر بجا

هر جا چو زیما جنت تجا

مرتنت میار جلین ملوک

راجانی ترانتوسین سروک

رپتنت بزیر حاک و دوک

منت انت نزانتکارین گنوک

ایرتکه چـمین کاسلوک

پر مال و دنیایا هدوک

تگ و دغاباز و پلوک

گسّوک و درّوک و وروک

هـمسایگَی تامَی بروک

چو پاچنا مست و جنوک

لاپَی غلام انت مثل گوک

دنیا چو استینا شلوک

جنت و گوزیت مثل گروک

ره تَی سرک انت مثل جوک

زیت کن وتا بندا بـموک

رُنت و مُشیت تهمَی کشوک

دنیا فریب و لاب کنت

هر روچ په رنگی داب کنت

لنتان رجیت عنّاب کنت

زلفان په گرهن و تاب کنت

مکر و هنر هر باب کنت

حیلّه په شیخ و شاب کنت

زهران چو مثل آّب کنت

شیپیت شراب ناب کنت

مردا په منتر واب کنت

لنجَی تهَی غرقاب کنت

دنیا مقام عبرت انت

ای زندگی په نوبت انت

مردم ادا در غربت انت

اصلی وطن مَی جنّت انت

پُر از هزاران نعمت انت

نیکبخت هـمودا راحت انت

دایم په عیش و عشرت انت

جنت سراسر رحمت انت

پروردگارَی دعوت انت

نور و سرور و فرحت انت

حورانی گپ و خلوت انت

قصر و کلات و دولت انت

شهجو و باغ و ملکت انت

پاکین شراب و شربت انت

جوانین لباس و زینت انت

رب جلیلَی رویت انت

بیلان بَلَی که لذّت انت

حرکت کنت که برکت انت

کوشش شمارا گون وت انت

هنّی شمارا فرصت انت

تهم کارَی شرّین مدت انت

جنت اگر په قیمت انت

پروردگارَی منت انت

ماجب په کار و خدمت انت

نیکی بهشتَی قیمت انت

قرآن خدایَی حجت انت

آ که نمازا مُجّت انت

پابند راه شریعت انت

فرمانبر مات و پت انت

مشغول فرض و سنت انت

خیرات و ذکر و طاعت انت

کار شرکن و نیک نیت انت

اودا په عزّ و حرمت انت

ایمن چه مرگ و محنت انت

ایمانَی شاخی غیرت انت

بی غیرتا صد لعنت انت

دایم گون براتا کنت انت

کاری فساد و شدت انت

دروغ و فریب و تهمت انت

سیت و ربا و رشوت انت

مست از شراب شهوت انت

کپتگ مان خواب غفلت انت

شیطانَی خاصین سنگت انت

بی مذهب و بد عادت انت

آیی مثال چو دلوت انت

ربَّی گورا بی عزّت انت

هنچو هرا در ذلّت انت

رسوا و شرّ و شهرت انت

اندر عذاب و زحمت انت

مردان شمارا مهلت انت

همت کنت که انگت انت

هر کار په بود و همت انت

تهنا خدا بی حاجت انت

بکشنده و با قدرت انت

جامی مکن گپت و گذار

بیکدنین بورا بدار

گران قیمتین گالان مگوار

شت از جهانا اعتبار

لبز و دپَی قول وقرار

اسلامَی قانون و شعار

همسایگَی بند و میار

بیحاصل انت دهرَی کشار

کشّیت دیار سوچین لوار

لیمرتگ انت باغ و بهار

سوتکنت گناهان درچک و دار

ویرانه انت ملک و دیار

دنیا چه ظلما بیت تهار

دنز و مُج و گرد و غبار

نوکین علامت آشکار

بیگانه انت ترو و نشار

همشیرَهین برات و گهار

چک چه پت و ماتا فرار

مرد از جنا بیتگ شزار

زالایِ پیت مردا مچار

وارث په دعوایا تیار

سانگبند په دیرا زنگ و زار

جاهل چه دینا بر کنار

شیطانَی پُرگا بیت سوار

هرچی کنَی گوانک و توار

چکّ نـجنت آ نابکار

دنیا نه اوشتیت یک قرار

مانیت حکایت یادگار